Pedagogisch project

Wat het schoolbestuur voor ogen heeft met zijn onderwijs, wordt uitgeschreven in een "pedagogisch project".

Onze basisschool is een school die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.  Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem. 

Onze school staat open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.  Een vrije godsdienstkeuze of de keuze voor niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd. 

Dit pedagogisch project, goedgekeurd door het schoolbestuur, geldt als richtlijn voor alle leerkrachten die meewerken aan het onderwijsaanbod.  Ook de andere deelnemers dienen dit project als richtlijn te hanteren.

We geven u graag enkele uitgangspunten en krachtlijnen van de school mee.
Onze fundamentele uitgangspunten
OPENHEID

Iedereen is welkom op school. Onze school staat ten dienste van de hele gemeenschap. Ze staat open voor alle leerplichtige jongeren ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, geslacht of nationaliteit.  Door regelmatig buitenschoolse activiteiten te organiseren en nauw samen te werken met ouders, sportclubs, sportdienst, jeugdbewegingen,…creëren we een open venster naar de gemeenschap toe. 


VERSCHEIDENHEID

De school heeft eerbied voor de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen met elkaar confronteren. Dat is een verrijking voor iedereen.   


EEN DEMOCRATISCHE OVERTUIGING

Verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap moeten naast elkaar kunnen bestaan, dus ook op school.  Wij stimuleren inspraak van ouders, kinderen en andere participanten.    


LEREN SAMENLEVEN IS BELANGRIJK

De school probeert de kinderen op te voeden met als doel de kinderen later als volwaardige leden te laten deelnemen aan een democratische, pluralistische samenleving. Ze wil de kinderen echt leren luisteren naar anderen en leefregels bijbrengen die het samenleven op school bevorderen.  Zo wordt in de klassen groepswerk gestimuleerd.    


GEEMANCIPEERD ONDERWIJS

Onze school wil aan alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen bieden, daarbij toch rekening houdend met hun mogelijkheden. Dit gaan we doen door de leerlingen gezond weerbaar en assertief te maken en ze te leren op een beleefde, stijlvolle manier voor hun mening uit te komen, met respect voor de anderen.
EEN KIND, EEN PERSOON IN ZIJN TOTALITEIT

Onze school erkent de waarde van onderwijs en opvoeding. Zij wil goed onderwijs geven om de leerlingen volwaardige kansen te geven in de maatschappij. Een kind is meer dan kennis en met kennis alleen word je geen totale persoon. Onze school wil daarom een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling voor  elk kind. Daarom ook hecht ze evenveel waarde aan het meegeven van attitudes en cultuur.


 GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

De school wil niemand uitsluiten. De school zal dus bewust proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen. Zij zal compenserend optreden en alzo betere kansen geven.  


MEDEMENS: MISBRUIK JE VRIJHEID NIET.


Onze school heeft respect voor de eigenheid van elke medemens. Zij zal ervoor zorgen dat elk kind zich aanvaard voelt. Ze draagt zorg voor het welbevinden van elk  kind zonder aantasting van de vrijheid van een ander. Samenleven kan immers enkel en alleen binnen duidelijke afspraken en leefregels.
     


LATEM/DEURLE IN EUROPA EN DE WERELD


Onze school vraagt aandacht voor het Europese en mondiale gebeuren.  Het multiculturele gemeenschapsleven krijgt de nodige aandacht.
   


MENSENRECHTEN


De rechten van de mens en van het kind worden verdedigd.  Vooroordelen, discriminatie, indoctrinatie,… worden veroordeeld en indien nodig aangepakt. 
Indien u dat wenst kan het pedagogisch project verkregen worden via het secretariaat.